Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Art. 1. Definities

Levenskracht Puur praktijk voor natuurgeneeswijzen, gevestigd te Diepenheim aan: Vijverweg 1, 7478 PT. Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Levenskracht Puur praktijk voor natuurgeneeswijzen een overeenkomst van opdracht aangaat (opdrachtgever). 


Art. 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundig therapeut en de opdrachtgever

Art. 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Therapeut/natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/natuurgeneeskundige worden medegedeeld.

3. Therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens. 


Art. 4. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.

2. Therapeut/natuurgeneeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. 


Art.5. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Klik hier voor meer informatie over het privacy beleid.


Art. 6. Klachten

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van de VBAG en RBCZ/TCZ, klik hier voor meer informatie.